Top Enka Musik Album Charts

via iTunes Store Indien

TOP 3

  • No. 1
  • Enka - ₹ 60
Aska Japanese Drum Troupe
Dragon Fall
  • No. 2
  • Enka - ₹ 60
Aska Japanese Drum Troupe
Wave - EP
  • No. 3
  • Enka - ₹ 105
Akikazu Nakamura
"Reibo" the World of Komuso Shakuhachi from Tohoku